HOOP-logo


HOOP


Initiatiefnemers onder andere:

Josiane Herben

en

John Hufkens

HOOP-logo
“HOOP” is een groep van enthousiaste Nederlandse en Belgische ouders van kinderen met autismespectrumstoornissen, die elkaar vonden op internet op groups.yahoo.com/group/onderzoekautisme “HOOP” wil complementair zijn aan de gevestigde belangenverenigingen (N.V.A., V.V.A., L.S.A. en Autsider) en niet concurrerend.

Wij kwamen als ouders door eigen ervaringen tot de ontdekking dat er veelbelovende methoden van aanpak bestaan, die nog onvoldoende bekend zijn. Deze methoden worden nog niet officieel door iedereen erkend; enerzijds omdat uitslagen van verschillende onderzoeken elkaar nogal eens tegenspreken; anderzijds omdat er vanuit de gevestigde hulpverlening een - soms terechte - vrees bestaat voor zogenaamde “wondertherapieën” die valse hoop zouden voorspiegelen. Omdat wij als groep ouders echter veelal positieve ervaringen hebben met allerlei methoden vinden wij dat wij deze informatie ook met anderen moeten delen.

Daarom hebben wij inmiddels twee publicaties uitgegeven:

  • 1. Een FOLDER (2001) die vooral gericht is op ouders. Klik hier voor de tekst van de FOLDER.
  • 2. Een BROCHURE (2004) die voornamelijk bestaat uit persoonlijke notities gemaakt door HOOP-leden tijdens DAN-conferenties georganiseerd door het Autism Research Institute in de Verenigde Staten.
    Hier treft u de tekst van de BROCHURE aan.

    Meer informatie over de onderwerpen in onze folder en brochure treft u onder andere aan op:
    www.hoopvoorautisme.be  • WIJ KWAMEN ALS OUDERS DOOR EIGEN ERVARINGEN TOT DE ONTDEKKING DAT ER VEELBELOVENDE METHODEN VAN AANPAK BESTAAN, DIE NOG ONVOLDOENDE BEKEND ZIJN. DEZE METHODEN WORDEN NOG NIET OFFICIEEL DOOR IEDEREEN ERKEND; ENERZIJDS OMDAT UITSLAGEN VAN VERSCHILLENDE ONDERZOEKEN ELKAAR NOGAL EENS TEGENSPREKEN; ANDERZIJDS OMDAT ER VANUIT DE GEVESTIGDE HULPVERLENING EEN - SOMS TERECHTE - VREES BESTAAT VOOR ZOGENAAMDE “WONDERTHERAPIEËN” DIE VALSE HOOP ZOUDEN VOORSPIEGELEN. OMDAT WIJ ALS GROEP OUDERS ECHTER VEELAL POSITIEVE ERVARINGEN HEBBEN MET DE HIERNA TE NOEMEN METHODEN VINDEN WIJ DAT WIJ DEZE INFORMATIE OOK MET ANDERE OUDERS MOETEN DELEN. Onze visie op autismespectrumstoornissen Op basis van de bevindingen van een groeiend aantal wetenschappers concluderen wij dat autismespectrumstoornissen n HET WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN IS DAT EEN THERAPIE MET VITAMINE B6 EN MAGNESIUM 50 % KANS OP VERBETERING GEEFT? n KINDEREN MET AUTISME VAAK PROBLEMEN HEBBEN MET HET AFBREKEN VAN O.A. MELK- EN GLUTENEIWITTEN? n DAARDOOR RESTPRODUKTEN ONTSTAAN DIE OP MORFINE LIJKEN? n HET DAAROM ZEKER DE MOEITE LOONT EEN MELK- EN GLUTENVRIJ DIEET UIT TE PROBEREN? n HET TOEDIENEN VAN CALCIUM, VETZUREN, VITAMINE C, VITAMINE B12 EN ZINK OOK NOGAL EENS VERBETERINGEN OPLEVERT? n STEEDS MEER ONDERZOEKEN OP VERBANDEN WIJZEN TUSSEN VOEDING EN PROBLEEMGEDRAG, OOK BIJ ANDERE ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN DAN AUTISME? n IN 30 À 40% VAN DE AUTISME-GEVALLEN ER SPRAKE IS VAN DARMPROBLEMEN (B.V. DIARREE)? n VEEL AUTISTISCHE KINDEREN EEN VOORGESCHIEDENIS VAN OORONTSTEKINGEN EN ANTIBIOTICA-GEBRUIK HEBBEN, HETGEEN OVERGROEI VAN SCHADELIJKE MICROFLORA IN DE DARM KAN VEROORZAAKT HEBBEN EN VERVOLGENS DE GENOEMDE DARMPROBLEMEN? n ER OOK WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IS DAT WIJST OP EEN VERBAND TUSSEN AUTISME EN SOMMIGE VACCINATIES? n VEEL OUDERS GOEDE ERVARINGEN HEBBEN MET HET HOMEOPATHISCH ONTSTOREN VAN VACCINATIES? n IN FAMILIES WAAR AUTO-IMMUUNZIEKTEN VOORKOMEN (B.V. ARTRITIS), ER EEN HOGERE KANS OP AUTISME IS? n NAGENOEG DE HELFT VAN DE AUTISTISCHE KINDEREN AFWIJKENDEWAARDEN BIJ IMMUUNONDERZOEKEN HEEFT? n ER KLASSIEK GESCHOOLDE ARTSEN ZIJN DIE JE HELPEN BIJ JE ZOEKTOCHT NAAR VERBANDEN TUSSEN FYSIOLOGISCHE PROBLEMEN EN HET AUTISME VAN JE KIND? n SENSORISCHE INTEGRATIETHERAPIE DE VERSTOORDEWAARNEMING VAN MENSEN MET AUTISME KAN HELPEN REGULEREN? n VEEL OUDERS ENTHOUSIAST ZIJN OVER DE RESULTATEN VAN AUDITIEVE INTEGRATIETHERAPIE? n BIJ GEDRAGSTHERAPIE VOLGENS LOVAAS NA 2 JAAR 49% VAN DE KINDEREN NIET TE ONDERSCHEIDENWAREN VAN HUN NORMAAL ONTWIKKELDE LEEFTIJDSGENOOTJES? n FEUERSTEIN, DTT/LOVAAS EN SONRISE EFFECTIEVE ALTERNATIEVE LEERMETHODEN ZIJN EN DAAR OOK PROFESSIONELE BEGELEIDING VOOR BESTAAT? n FINANCIERING VAN ZO’N ALTERNATIEVE AANPAK MOGELIJK IS DANKZIJ EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET (NL) OF PERSOONLIJK ASSISTENTIEBUDGET (B)? Wist je dat: (hierna kortweg aangeduid als autisme) het resultaat kunnen zijn van complexe factoren. Deze omvatten onder andere stoornissen in het immuun- en het stofwisselingssysteem, in het zenuwstelsel en in de endocriene systemen. Vroegtijdige verstoringen van het immuunsysteem door externe factoren kunnen leiden tot diepe neurologische schade. Daaruit volgen sensorische, motorische en psychologische problemen die resulteren in autistisch gedrag. Deze processen vinden vaak plaats binnen een context van genetische aanleg. Een gefundeerde aanpak omvat daarom onderzoek, diagnose en behandeling op de niveaus van het immuun- en stofwisselingssysteem en van sensorische, motorische en psychologische problematiek. Alleen een aanpak op pedagogisch niveau, op zich eveneens levensbelangrijk, volstaat dus niet. Niemand kan vandaag de dag al genezing van autisme beloven. Wel zijn wij ervan overtuigd dat een doordachte combinatie van behandelmethodes kan leiden tot belangrijke, soms zelfs spectaculaire, verbeteringen. Evenzeer zijn wij natuurlijk ons ervan bewust dat niet iedereen even positieve resultaten met deze methodes zal boeken. De problematiek van ieder kind met autisme is tenslotte anders. 3 (Ortho-)pedagogische aanpak Vroegtijdig intensief werken aan gedrag en onderwijs is een belangrijke sleutel voor een succesvolle aanpak. De meeste hulpverlening in onze lage landen is gebaseerd op TEACCH. Deze methode heeft vele verdiensten en de informatie erover is makkelijk te verkrijgen. Zie bijvoorbeeld www.teacch.com. Vandaar dat wij er hier niet verder op ingaan. Het keuzerecht van ouders inzake de behandel- of onderwijsmethode wordt echter nog te vaak ondermijnd door een hulpverleningsaanbod dat vrijwel uitsluitend deze ene methode aanhangt. Steeds vaker kiezen ouders immers voor andere behandelmethodes. Steeds vaker kiezen ze ook ervoor hun kind thuis te begeleiden, zeker tijdens de eerste kinderjaren. Professionele begeleiding vinden voor een dergelijke opzet is nog altijd niet makkelijk, maar desondanks toch wel realiseerbaar. Alternatieve methodes voor TEACCH zijn: ABA/DTT (Lovaas), Feuerstein, Floortime en de Option methode/SonRise. 3.1 ABA/DTT (Lovaas) De aan te leren vaardigheden worden in kleine deelvaardigheden opgesplitst en apart getraind. Er wordt heel veel met beloningen gewerkt. De methode is intensief, ook qua druk op het gezinsleven, maar de effectiviteit van de therapie is indrukwekkend. Het is zelfs de enige therapie die, althans voor zover ons bekend, harde gegevens omtrent herstel van autisme kan voorleggen. Varianten zijn DTT-NET (met meer nadruk op taalontwikkeling) en Growing Minds (een soort “combinatie” van DTT en SonRise). n AT&C, Krugerlaan 111bis, NL-2806 ED Gouda, tel. 0182-687078, www.dtt.nl (orthopedagogische begeleiding voor DTT); n Monique Hessing : Shadow & DTT- consulent. Ook voor begeleiding naar scholen, www.Raindutch@hotmail.com n voor DTT-NET: Caroline Masse, NL 0416322883, e-mail: cmasse@xs4all.nl n Nederlandstalige mailinglijst groups.yahoo.com/group/dtt-nl Verder zijn er ook professionele buitenlandse begeleiders die bereid zijn thuis te begeleiden: n Duncan Fennemore, North Haven, Dukes Road, Newdigate, Surrey RH5 5BY, United Kingdom, tel. (+44)1306631868, e-mail: dmrf@globalnet.co.uk n Steven Wertz, Special Solutions Inc., 15096 155th Avenue North Jupiter, Florida, USA, tel. (1)561-748-9697, www.specialsolutions.net www.groups.yahoo.com/group/onderzoekautisme n Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland, Marius Bauerstraat 30-III, NL-1062 AR Amsterdam, tel. 020-6178308, www.kvhn.nl n Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, Postbus 710, NL-2400 AS Alphen a/d Rijn, tel. 0172-499595, www.nvkh.nl 2 Sensorische en Motorische Aanpak Pervasieve ontwikkelingsstoornissen grijpen in op het hele functioneren, ook op waarneming en motoriek. Behandeling van die problemen kan daarom verbetering brengen. 2.1 Fysiotherapie Is erg bekend en kan bij tal van ontwikkelingsstoornissen een valabele ondersteuning bieden. Ongetwijfeld vind je ook in jouw buurt goede fysiotherapeuten. Voor adressen zie de Gouden Gids. 2.2 Sensorische aanpak Is minder bekend. De waarneming van mensen met autisme blijkt vaak afwijkend te functioneren: niet tegen bepaalde geluiden kunnen, lichtschuw zijn, gefascineerd zijn door geuren, smaken, enz. Sensorische Integratietherapie is een behandeling waarbij getracht wordt dit te regulariseren. Een veel onderzocht zintuig is het gehoor. Auditieve integratietherapie blijkt bij een meerderheid van kinderen met ontwikkelingsstoornissen verbeteringen te kunnen opleveren. Er bestaan twee methodes: Bérard en Tomatis. Sensorische Integratietherapie algemeen n Sensory Integration Service and Research, Bruno Klauwerstraat 5, NL-2082 GM Santpoort, tel. 023-5392802, www.home.earthlink.net/~sensoryint Voor adressen van behandelaars: tel. 010-2414189 n Sensorische integratietherapie: Voluntas vzw Vaartkaai 2, B-2170 Merksem, tel. 03-8775766, www.thecnr.com/voantw.htm A.I.T. volgens Bérard n Dossier inzake wetenschappelijk onderzoek: www.autism.com/ari n Paula van Dam, Canadalaan 47, NL-9728 EB Groningen, tel. 050-5269638, www.oprit.rug.nl/paul n Voluntas vzw Vaartkaai 2, B-2170 Merksem, tel. 03-8775766, www.thecnr.com/voantw.htm A.I.T. volgens Tomatis n Atlantis vzw Schepen de Jongstraat 43, B-3800 St. Truiden, tel. 011-685125, www.atlantis-vzw.de n Tomatis luistertherapie, Richterslaan 60, NL-3431 AK Nieuwegein, tel. 030-6055135, www.tomatis.nl (van daaruit is ook verwijzing naar lokaler gelegen adressen mogelijk) Wat kan dit voor jouw kind betekenen? Primair moet de behandeling altijd maatwerk zijn. Specifieke problemen van jouw kind op de diverse terreinen moeten geïdentificeerd worden en een aangepaste behandeling krijgen. Een gecombineerde aanpak van behandelingen op verschillende probleemterreinen blijkt vaak de aangewezen weg. Dit kunnen zowel reguliere behandelingen zijn als de behandelingen die in deze folder centraal staan of een combinatie daarvan. Hierna volgt een opsomming van verschillende vormen van aanpak die in onze ogen nu nog te onbekend zijn en een korte uitleg ervan. De vermelde adressen gemarkeerd met het teken n zijn bedoeld als een wegwijzer voor meer informatie. Vanzelfsprekend kunnen wij geen inhoudelijke verantwoordelijkheid dragen voor hetgeen men zal adviseren. Wat ons wel heel erg interesseert zijn jouw eigen ervaringen, positief of negatief, op deze adressen of elders. Want dat deze folder nog onvolledig is, daarvan zijn ook wij overtuigd! 1 Biomedische aanpak Bij kinderen met autisme worden vaak afwijkingen gevonden in eiwitafbraak, hoeveelheid verteringsenzymen, stofwisseling, samenstelling van de darmflora, immuunsysteem (allergieën), aanwezigheid van zware metalen, tekorten aan vitamines. Metingen van stoffen in urine, bloed, ontlasting en haar kunnen een betere kijk leveren op het fysiologisch functioneren van je kind. Daaruit kunnen concrete behandelingen voortkomen, b.v. gluten- en caseïnevrij dieet, toedienen van voedingssupplementen, enz. Bespreek het eerst met je huisarts of kinderarts. Een klassiek stofwisselings- en immuunonderzoek is geen overbodige luxe bij een diagnose van autisme. Anderzijds zijn de problemen met het afbreken van eiwitten bij autisme zo veel voorkomend, dat ook zonder medische testen vooraf een melk- en/of glutenvrij dieet de moeite waard is om te proberen. Hetzelfde geldt voor het supplementeren van vitamine B6 en magnesium. Adressen gebaseerd op de klassieke geneeskunde: n Europees Laboratorium voor Nutriënten, Regulierenring 9, NL-3981 LA Bunnik, tel. 030-2871492, www.fit-oracle.nl/nl/ELN/index.html n Orthomoleculaire artsen. Stichting Orthomoleculaire Educatie, Antwerpsestraat 1a, NL-2587 AE Den Haag, tel. 070-3549958, www.soe.nl n Stichting Autisme Medisch Centrum, Cardanuslaan 25, NL-6865 HJ Doorwerth, tel. 026-4426770, www.autismmedcenter.com Adressen gebaseerd op de alternatieve geneeskunde: n Belgische vrienden van de homeopathie, Pater Damiaanlaan 85, B-1150 Brussel, tel. 02-6606018, www.amivrihomeo.be roup/onderzoekautisme 3.2 Feuerstein Professor Feuerstein is bekend geworden door zijn introductie van het mediërend leren als onderwijsmethode. Basisidee is de leerbaarheid van ieder mens. Ieder mens kan veranderen, maar die verandering gaat niet vanzelf. Succesvol mediërend leren kan op elke leeftijd en voor elk mentaal ontwikkelingsniveau. Zogenaamde leerplafonds voor mensen met mentale handicaps zijn theoretische constructies die bij een doordachte aanpak als b.v. mediërend leren de toets met de realiteit niet kunnen doorstaan. n Centrum ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling, c/o J. Warnez en G. Wijnendaele, Sint-Denijseweg 71, B-8500 Kortrijk, tel. 056-217141, www.users.pandora.be/cebco n Feuerstein Centrum Nederland, Peter Calandlaan 176, 1068 NT Amsterdam, tel. 020-6610356 n Gezin en Handicap vzw, A. Goemaerelei 66, B-2018 Antwerpen, tel: 03-259.08.82, www.kvg.be/KVG/gezinen.htm n Albert janssens Broekstraat 64 B-3210 Lubbeek n Project Leerbevordering Universitaire Instelling Antwerpen, Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk, tel 038202529 n Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling: StiBCO, Kom Van Aaiweg 25, NL-2351 NN Leiderdorp, tel. 071-5894079 3.3 Floortime Floortime werd ontwikkeld door dr. Stanley Greenspan, klinisch professor in Psychiatrie en Pediatrie. Bij Floortime maak je een individueel programma waarbij je rekening houdt met de specifieke uitdagingen die je kind heeft. Eén en ander wordt uitgewerkt door veel oefeningen op de vloer, waarbij het speelse, de interactie, het volgen van het kind en vooral de emotionele ontwikkeling op het voorplan staan, naast vanzelfsprekend de algemene ontwikkelingsstimulering. Resultaten van deze manier van werken zijn erg goed. Helaas is er nog geen Nederlandstalige professionele begeleiding voor. Toch is het mogelijk om een Floortime programma samen te stellen of Floortime principes te gebruiken. n www.icdl.com n home.sprintmail.com/~janettevance/floor_time.htm n www.polyxo.com/floortime/buildingplaypartnerships.html#4 3.4 Logopedie Logopedie is genoegzaam bekend. Het doel is enerzijds het bevorderen van de spraak-taalontwikkeling en anderzijds het leren communiceren. Logopedie is wellicht nuttig en nodig voor de overgrote meerderheid van de kinderen met www.groups.yahoo.com/group/onderzoekautisme een stoornis in het autistisch spectrum. Een goed adres vind je vast en zeker ook bij jou in de buurt. n http://groups.yahoo.com/group/spraak-taalproblemen/ 3.5 Option methode/SonRise/Kaufman Bij deze methode gaat men uit van totale acceptatie van het kind hetgeen onder andere tot uiting gebracht wordt in het mee gaan doen met het “vreemde” gedrag. De methode omvat echter veel meer dan dit ene opvallende aspect. Ze is uitgegroeid tot een pedagogisch doordachte aanpak waarover veel ouders zeer enthousiast zijn. n Stichting HoriSon Mekkelholtsweg 38, NL-7523 DE Enschede, tel. 053-4347853, www.kristal.club.tip.nl 4 Andere aanpakmogelijkheden 4.1 Osteopathie Binnen de Osteopathie bekijkt men naast het bewegingsapparaat ook de schedel en het orgaansysteem. Vooral de laatste twee zijn zeer belangrijk in relatie tot leer- en gedragsproblemen. Een optimale functie van de hersenen hangt mede af van aan een goede doorbloeding. Hoe beter de doorbloeding, hoe beter de functie. Een beperkte beweeglijkheid van de schedel levert problemen op. Dit zelfde geldt voor het orgaansysteem. Hier vinden tal van enzymatische activiteiten plaats die van belang zijn voor een optimaal functioneren van het centrale zenuwstelsel. n Belgische Vereniging voor Osteopathie I.A.O., Klein Dokkaai, B-9000 Gent, tel. 09-2330403, www.iao.be n Nederlandse Vereniging voor Osteopathie, J.Brasserstraat 27, NL-4333 MA Middelburg, tel. 0118-617448, www.osteopathy.nl n Praktijk voor osteopathie en complementaire geneeswijzen Jim Fernand, Langerakbaan 173, NL-3544 PE, Leidsche Rijn, Utrecht, tel. 030-2884506 n Stichting Nederlands Register voor Osteopathie, Postbus 1127, NL-8300 BC Emmeloord, tel. 0527-622311 4.2 Bioresonantietherapie Bioresonantietherapie ofwel bio-informatietherapie is gebaseerd op nieuwe inzichten in de biofysica. Met testapparatuur is het mogelijk afwijkingen op te sporen voor ze leiden tot orgaanziektes. Na testen, die zeer kindvriendelijk zijn, worden er medicijnen samengesteld en/of een behandelplan opgesteld. n Centrum voor Basis Bioregulatietherapie, Stephensonstraat 21, NL-2561 XP Den Haag, tel. 070-3624319, www.cbbr.nl n Stichting Natuurlijk Welzijn, postbus 31, NL-8160 AA EPE, tel. 0578-615569, www.natuurlijk-welzijn.org www.groups.yahoo.com/group/onderzoekautisme 4.3 Brain Stimulated Method Deze methode zoekt naar het verband tussen het functioneren van het kind en zijn fysieke toestand. Uitgangspunt is dat leer- en gedragsproblemen zijn terug te voeren op een lichamelijke oorzaak, waardoor prikkels in het centrale zenuwstelsel niet goed worden overgedragen. Door erfelijkheid, zwangerschap, bevalling of psychische factoren kunnen stoornissen ontstaan in het vermogen van kinderen om bepaalde stoffen aan te maken, zoals neurotransmitters, enzymen en hormonen. Gevolg is dat bepaalde delen van de hersenen onvoldoende worden geactiveerd. De behandeling is er dan ook op gericht de wegen tot het brein weer toegankelijk te maken. Het centrale zenuwstelsel wordt versterkt doordat de prikkeloverdracht wordt verbeterd. n Bep Hofland, Schimmelstraat 43B, 1053 TC Amsterdam, tel. 020-6187943. www.brainstimulatingmethod.com n Bureau de Jong-Dreischor, Zuiddijk 12, NL-4315 PA Dreischor, tel. 0111-402008 n Praktijk voor Neuropsychologie drs. P. de Jong, Villapark 3, NL-3051 BP Rotterdam, tel. 010-4611955 Financieringsmogelijkheden Voor heel wat van de hier geciteerde werkwijzen zul je niet automatisch financiering door de overheid genieten. Eén en ander is nu eenmaal nog niet zo goed ingeburgerd. Een oplossing voor de financiering kan liggen in het aanvragen van een Persoonlijk Assistentiebudget in België of een Persoonsgebonden Budget in Nederland. n België PAB: Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, Sterrenkundelaan 30, B-1210 Brussel, tel. 02-2258411, www.vlafo.be n Nederland PGB: Aanvragen via het zorgkantoor in je provincie. Het adres kun je opvragen bij je ziekenfonds. Voor meer informatie zie www.pgb.nl n Denk verder natuurlijk ook aan de formules aanvullende kinderbijslag en TOG (Nederland zie ook www.svb.nl) Tenslotte Wij hopen dat deze folder je op weg kan helpen bij jouw eigen zoektocht. We raden je aan om de genoemde internetadressen te bezoeken. Daar tref je uiteraard uitgebreidere en actuelere informatie aan dan wij in deze folder kunnen verschaffen. Daarnaast loont het zeker om zelf verder op internet (of elders) te gaan zoeken. Start bijvoorbeeld bij www.start.be/autisme of bij onze mailinglijst www.groups.yahoo.com/group/onderzoekautisme waar je meer dan 150 andere “zoekenden” ontmoet ! Mocht je vastlopen in je zoektocht dan kun je ons mailen of bellen. We helpen je graag verder voor zover wij dat kunnen. Voor algemene informatie: n John Hufkens, NL, e-mail: john@hufkens.nl, www.hufkens.nl/pddnos.htm Voor informatie over de Biomedische aanpak: n Marian Lips, NL, tel: 0206178876 (woe tussen 9 u-12u), e-mail: marianlips@planet.nl n Josiane Monnens, B, e-mail: josianeherben@hotmail.com, www.start.be/autisme n Mark Mortier, NL, e-mail: m.mortier@freeler.nl n Miranda Vonk, NL, tel: 0756156649, e-mail: r.kesselaar@chello.nl Voor informatie over Bioresonantietherapie: n Marian Zonneveld, NL, e-mail: g.zonneveld@wanadoo.nl Voor informatie over Discrete Trial Teaching DTT: n Marjan Hammink, NL, e-mail: marjan.hammink@wanadoo.nl n Caroline Masse, NL, tel: 0416322883 (voor 21 u), e-mail: cmasse@xs4all.nl n Mark Mortier, NL, e-mail: m.mortier@freeler.nl Voor informatie over Floortime: n Philippine Roeper, NL, e-mail: arnos@dds.nl Voor informatie over Gluten- en Caseïnevrij dieet: n Marjan Hammink, NL, e-mail: marjan.hammink@wanadoo.nl n Caroline Masse, NL, tel: 0416322883 (voor 21 u), e-mail: cmasse@xs4all.nl Voor informatie over Klassieke Homeopathie: n Caroline Masse, NL, tel: 0416322883 (voor 21 u), e-mail: cmasse@xs4all.nl Voor informatie over Sensorische Integratietherapie: n Marian Zonneveld, NL, e-mail: g.zonneveld@wanadoo.nl Voor informatie over SonRise/Growing Minds: n Anita Van den Bos, e-mail: wimvandenbos@gelrevision.nl Hulp voor Ouders bij Ontwikkelings Problemen ouders over Autisme Hulp voor Ouders bij Ontwikkelings Problemen “HOOP” IS EEN GROEP VAN ENTHOUSIASTE NEDERLANDSE EN BELGISCHE OUDERS VAN KINDEREN MET AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN, DIE ELKAAR VONDEN OP INTERNET. “HOOP” WIL COMPLEMENTAIR ZIJN AAN DE GEVESTIGDE BELANGENVERENIGINGEN EN NIET CONCURREREND. www.groups.yahoo.com/group/onderzoekautisme autisme pdd-nos, autisme, nva, nederlandse vereniging voor autisten, contactstoornissen, contactstoornis, pdd.nos, pdd, nos, pdd nos, pervasieve contanctstoornis, active but odd, aloof, Pervasieve Ontwikkelings Stoornis-niet anders omschreven, Pervasive Developmental Disorder, Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified, Not Otherwise Specified, remedial, teaching, remedial teaching, son rise, adhd, mbd, asperger, Syndroom van Asperger, Autistische Stoornissen, dtt,discrete trial training,echolalie, kernautist, PGB, Persoons Gebonden Budget, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, Attention Deficit, Hyperactivity Disorder, minimal brain damage, DSM-IV, concentratiestoornis, contactstoornis, asperger, dyslexie, dispraxie, ontwikkelingsstoornis, aandachtsprobleem, Multiplex Ontwikkelingsstoornis, autistische stoornis, Autisme, Multiplex Development Disorder, MDD, ADD, Attention Deficit Disorder, HFA,Autistic Spectrum Disorder, ASD, obsessive-compulsive disorder, OCD , schizophrenia,bipolar disorder, A-spectrum, autistisch spectrum, Hoog Functionerend Autisme, discalculie, Nonverbal Learning Disorder, NLD, Nonverbal Learning Disability, Applied Behavior Analysis, App, Discrete Trial Training, DTT, secretine, magnesium, vitamine b6, Sensory Integration Therapy, Sonrise, TEACCH, Dymethylglycine,Obsessive Compulsive Disorders, Obsessief dwangmatig gedrag Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis, OOD, Oppositional Defiant Disorder, Anti-sociale Persoonlijkheidsstoornis, CD, Cunduct Disorder, Teacch, logopedie, psychomotore bewegingstherapie, muziektherapie, sensorische integratietherapie, Neuro Development Treatment, Sherborn-therapie, sociale vaardigheidstraining, Gedragstherapie, Lovaas, Inzichtgevende Psychotherapie, Holding Therapie, Kaufmanmethode, Auditieve Intyegratietherapie, Tomatis methode, Facilitated Communication, Doman Therapie, Delacato therapie, Brain-stimulated method, Brain Stimulated Method, BSM, Neuro-Emotionele Integratie, NEI, Zintuiglijke Hiërarchie, Bachbloesem therapie, Feldenkrais therapie, acapunctuur, fototherapie, Ritalin, Tegretol, Dipiperon, Dixarit,Psychologisch Educatief Profiel, PEP-test, Differentiaal Diagnostiek, Hyperlexia, Central Auditory processing Disorder,Centraal auditieve verwerkingsproblemen,Brain Malformation, Bipolar Disorder,